Публічний Договір

Цей договір є публічним договором-офертою.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фейс лаб бай Доктор Білоус», код ЄДРПОУ: 42655655 (надалі – Клініка), в особі директора Нікітіна Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична чи юридична особа, яка вчиняє дії щодо придбання товару та/або отримання послуги (надалі – Клієнт), з іншої сторони, які разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, уклали даний Публічний договір (надалі - Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх відвідувачів Клініки та обов'язкові для всіх відвідувачів, які отримують послуги або купують товар.
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
Клініка – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фейс лаб бай Доктор Білоус» - юридична особа за законодавством України, що взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів та надання послуг Клієнтам.
Клієнт – особа, яка вчиняє дії, спрямовані на придбання товару та/або отримання послуги.
Договір є обов’язковим для виконання Клінікою з дати його оприлюднення на офіційному сайті http://www.facelab.com.ua/ (надалі – сайт). Текст договору розміщено у куточку споживача Клініки.
Для Клієнта Договір є обов’язковим з моменту прийняття пропозиції Клініки про укладення Договору.
Моментом укладення Договору – є момент вчинення Клієнтом дій, спрямованих на придбання товару та/або отримання послуг Клініки.
Договір укладається шляхом приєднання Клієнтом до запропонованого Клінікою Договору загалом та прийняття всіх істотних умов договору без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України.
Клієнт не може запропонувати свої умови договору.
Безумовне та повне прийняття умов Договору Клієнтом полягає в здійсненні Клієнтом дій, спрямованих на придбання товару та/або отримання послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Клініка зобов'язується передати Клієнту товар та/або надати послугу, а Клієнт зобов'язується прийняти вказаний товар та/або послугу і сплатити за них їхню вартість.
1.2. Види послуг, що є предметом даного Договору, визначаються в прейскурантах Клініки, розміщених на сайті http://www.facelab.com.ua/, а асортимент товару – фактичною наявністю такого товару за місцезнаходженням Клініки.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. Клініка бере на себе зобов’язання передати Клієнту товар та/або надати послугу за визначеною ціною, відповідної якості, в кількості та в строки, обумовлені положеннями даного Договору.
3.2. Клініка має право відмовити у наданні послуг та/або продажу товарів особам, які не досягли віку 18 років без відповідної письмової згоди батьків.
3.3. Клініка має право відмовити у наданні послуг та/або продажу товарів:
- особі(-ам) з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, особі(-ам) з ознаками психічних розладів, що можуть бути соціально небезпечними, особі(-ам), яка(-і) під час спілкування використовує(-ють) ненормативну лексику чи неповажне спілкування;
- особі(-ам) у разі, якщо адміністрація Клініки має підстави вважати, що особі(-и) потенційно може(-уть) займатися або займається(-ються) шахрайськими діями чи іншою протиправною діяльністю (включаючи вимогу повернення коштів за надані послуги або куплені товари, які відповідно до законодавства не підлягають поверненню або обміну);
- особі(-ам), яка(-і) потенційно можуть завдати шкоди Клініці або завдали її;
- особі(-ам), яка(-і) відмовляються підписувати інформаційну згоду на надання послуг, або вимагають внести в цю згоду зміни, а також особі(-ам), яка(-і) вимагають змінити загальні правила Клініки індивідуально для них;
- особі(-ам), яка(-і) мають намір відвідати Клініку з тваринами;
- особі(-ам), яка(-і) мають намір відвідати Клініку з третіми особами (включаючи родичів та охорону), за винятком неповнолітніх Клієнтів.
3.4. У Клініці ведеться зовнішнє та внутрішнє відеоспостереження згідно з чинним законодавством України. Будь-які матеріали відеоспостереження можуть бути використані у разі вчинення Клієнтом протиправних дій, а також інших дій, що суперечать умовам Договору.
Клієнтам здійснювати відеозапис, а також фотографування в приміщенні Клініки дозволено лише за погодженням з адміністрацією Клініки.
У разі протиправних дій або наявності обґрунтованих передумов стверджувати про намір до вчинення протиправних дій Клієнтом Клініки, служба безпеки та адміністрація Клініки має право розпочати проведення прихованої відеозйомки.
Клініка має право здійснювати запис усіх вхідних та вихідних дзвінків з Клієнтом по телефону/Viber/Telegram/WhatsApp та іншим месенджерам. Укладенням даного Договору Клієнт надає згоду та попереджається про здійснення вказаного запису дзвінків.
3.5. Клініка має право вимагати не залишати приміщення та тимчасово затримати Клієнта, викликати службу охорони/правоохоронні органи у разі відмови від оплати/обіцянки оплатити пізніше надані послуги/продані товари у повному розмірі.
3.6. Клініка має право відтермінувати початок прийому Клієнта спеціалістом або надання будь-якої послуги за об'єктивних обставин (в тому числі за необхідності надання невідкладної допомоги іншому Клієнтові тощо).
3.7. Клініка не несе відповідальності за зміну стану здоров’я Клієнта після отриманих послуг в випадку ненадання інформації в письмовій та усній формі Клієнтом про наявність алергій або інших протипоказань до проведення процедури (отримання послуги).
3.8. Клініка зобов’язується сприяти Клієнтові у вільному виборі товарів і послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів.
3.9. Гарантійні зобов'язання Клініки стосовно надання послуг та/або продажу товару визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» та відповідними нормативно-правовими актами.
3.10. В разі заподіяння матеріальних збитків майну Клініки (навмисно або ненавмисно) адміністрація Клініки має право вимагати відшкодування шкоди, а Клієнт у відповідь на таку вимогу зобов'язаний відшкодувати завдані матеріальні збитки негайно.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Клієнт зобов’язується оплатити товар та послуги у розмірі та терміни, встановлені цим Договором та прейскурантом цін Клініки.
4.2. Ціни на товари зазначаються на ярликах (цінниках), а послуги - в прейскурантах.
4.3. Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток тощо) відповідно до законодавства. Клієнтові на його вимогу видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.
4.4. Вартість послуг і товарів Клініки оплачується Клієнтом за цінами, що діяли на день отримання послуги та/або приймання товару. В разі надання Клінікою за згодою Клієнта додаткових послуг, їх вартість оплачується Клієнтом за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці послуги.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Всі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
5.2. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.